Een coalitie akkoord op hoofdlijnen voor de periode 2016 - 2018

Inleiding

Voor de resterende periode van juli 2016 tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben D66, VVD en CDA met elkaar afspraken gemaakt over hun ambities die zij in deze periode willen realiseren. Natuurlijk is op het brede terrein van de gemeentelijke taken al veel beleid geformuleerd en bekrachtigd door de gemeenteraad. De coalitiepartners zijn er trots op dat, zoals blijkt uit de website ‘Waar staat je gemeente’, de inwoners van Heemstede de inzet van de gemeente waarderen en positief beoordelen. De coalitie wil dat wat de afgelopen jaren met inspanning van velen is bereikt, voortzetten en versterken. 

De coalitie van D66, VVD en CDA wil:

·      Zorgen voor haar inwoners waar dat nodig is

·      Een bestuur dat samenwerkt met haar inwoners

·      Een duurzaam, innovatief en groen Heemstede

·      Een dienstbaar en financieel gezond Heemstede

Belangrijk is dat onze inwoners zich gehoord voelen door de gemeente en dat de woonomgeving en voorzieningen in het dorp aansluiten op hun verwachtingen. De coalitiepartners vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Met deze uitgangspunten zullen wij reeds ingezet beleid uitvoeren of indien nodig bijstellen.

Dit is een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Het geeft aan welke zaken voor deze coalitie van groot belang zijn en extra inzet of prioriteit krijgen.

Bestuur en dienstverlening

Kernwoorden: toegankelijk, transparant en betrouwbaar

De inwoners van Heemstede mogen van de gemeente verwachten dat het gemeentebestuur zorgt voor excellente service. Hoewel digitale dienstverlening hierbij in toenemende mate een belangrijke rol speelt, blijft het contact met de burger, zowel op het raadhuis als op straat of in de wijk, van groot belang. 

Burgerinitiatieven worden steeds belangrijker bij de lokale democratie: gekozen volksvertegenwoordigers en actieve burgers, gesteund en gefaciliteerd door de gemeente, vullen elkaar aan. Openstaan voor de eigen kracht van onze inwoners biedt kansen! Maar wel met van te voren gemaakte duidelijke afspraken en heldere verwachtingen. Mede op basis van de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie zullen de coalitiepartners participatietrajecten ordentelijk aanpakken en duidelijke kaders meegeven aan alle betrokkenen.

Alleen in samenwerking met andere gemeenten kan Heemstede gezamenlijke doelen bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van het Sociale Domein of mobiliteit. Ook de ambtelijke samenwerking met de gemeente Bloemendaal is een goed voorbeeld van hoe je als gemeente, door samen op te trekken, minder kwetsbaar wordt en efficiënter gebruik maakt van middelen.

Veiligheid

Kernwoorden: integraal, samenwerking

De gemeente zet zich samen met de politie in om het aantal woninginbraken en fietsendiefstallen te verminderen. Eventuele overlast in woonwijken wordt aangepakt. Inwoners moeten zich veilig voelen, zowel in huis als op straat, en initiatieven die zij hebben om daar ook aan bij te dragen, worden ondersteund.

De brandweerpost in Heemstede, onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), is een belangrijke vestiging voor Heemstede: mede dankzij de vele vrijwilligers van deze brandweerpost is snelle actie mogelijk bij brand of in gevaarlijke situaties. 

Verkeer, vervoer en waterstaat

Kernwoorden: bereikbaar, veilig

Verkeersveiligheid rondom scholen blijft een belangrijk aandachtspunt voor de coalitiepartners. Samen met de scholen werken we aan veilige schoolroutes opdat kinderen veilig op de fiets en te voet naar school kunnen gaan. In samenwerking met de Fietsersbond blijven wij werken aan het oplossen van knelpunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Regionale samenwerking is van belang bij het bevorderen van de bereikbaarheid en de doorstroming in de regio en bij het reduceren van de verkeersdruk in Heemstede. Een belangrijk aspect daarbij is het stimuleren van woon-werkverkeer per fiets. Bij diverse verkeersknelpunten wordt in interregionaal verband onderzocht of het mogelijk is om de verkeersstromen in en door Heemstede te verminderen.

Algemene voorzieningen (welzijn, sport en cultuur, gezondheid en onderwijs) 

Kernwoorden: laagdrempelig, inclusief, integraal

De uiting en beleving van kunst en cultuur worden zeer gewaardeerd en verdienen de steun van de gemeente. In navolging van de Cultuurnota stimuleren we cultuur- en muziekeducatie op scholen. Samen met de deelnemers aan het Platform Cultuur vullen we dit verder in.

‘WIJ Heemstede’ vervult een belangrijke rol in het welzijnswerk. Voor zowel jeugd, ouderen, als mensen met een beperking biedt WIJ Heemstede  een mogelijkheid om mee te doen, passend bij de capaciteiten die de mensen hebben. Een nauwe verbinding met de zorgaanbieders, de maatwerkvoorziening, is van belang voor onze inwoners.  De gemeente zal ‘WIJ Heemstede’ faciliteren zodat zij haar werkzaamheden goed kan uitvoeren.

In principe moeten alle Heemsteeds kinderen op de basisschool van hun keuze kunnen worden toegelaten. Om dit te bevorderen gaat de gemeente met de schoolbesturen in overleg om de redelijkheid van dit principe te bespreken en een meer toegankelijk wachtlijstsysteem te realiseren.

De coalitiepartners willen een goede samenwerking tussen ouders, scholen, sportverenigingen en jeugdzorg stimuleren. Preventie en tijdig signaleren van problemen vinden we van het grootste belang.

We staan voor het behoud van ons cultureel erfgoed, zoals de historische grafmonumenten en  diverse gemeentelijke monumenten, waaronder de bollenschuur aan de Herenweg. In samenwerking met de eigenaren en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek willen de coalitiepartners deze ook voor toekomstige generaties behouden.

Door samenwerking met een breed netwerk van maatschappelijke partners wordt de bibliotheek behouden en tegelijkertijd multifunctioneel ingezet om een breed scala van voorzieningen te kunnen bieden aan onze inwoners.

Werk, inkomen en economische zaken

Kernwoorden: meedoen, bedrijvigheid, lokaal

Bij de uitvoering van de Participatiewet in het bijzonder werkt de gemeente aan de bemiddeling van mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met de Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond wordt hiervoor een breed scala aan instrumenten ingezet.

Winkeliers, ondernemers en zzp-ers zijn belangrijk voor het behoud en de groei van onze lokale economie en verdienen onze steun. De coalitiepartners maken zich hard voor constructieve samenwerking met de ondernemers. De gemeente biedt bijvoorbeeld actieve ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen en het organiseren van evenementen en ook komt er één aanspreekpunt voor en met ondernemend Heemstede.

Winkelcentra

De coalitiepartners zetten zich in voor het behoud van de aantrekkelijkheid van onze winkelgebieden, ook voor de regio. Hierbij zijn een betere bereikbaarheid en de veiligheid van fietsers en voetgangers belangrijke aandachtspunten.

De coalitiepartners onderschrijven de door onderzoeksbureau DTNP ontwikkelde winkelvisie. We stemmen de verbetermaatregelen die DTNP heeft voorgesteld af met de stakeholders. De nieuw te treffen maatregelen worden geclusterd behandeld.  

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van DTNP en de daaruit voortgekomen winkelvisie zal de gemeente medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt met een maximale bruto vloeroppervlak van 1.800 m2, een front aan de Binnenweg en een ondergrondse parkeergarage voor minimaal 100 auto's op het binnenterrein tussen Eikenlaan en Binnenweg. Gezien de noodzaak van food en parkeren dringen de coalitiepartners bij alle betrokken partijen aan op een spoedig doch zorgvuldig proces. Om- en aanwonenden en andere belanghebbenden worden zoals gebruikelijk betrokken bij de planvorming. Hierbij worden minimaal de volgende punten overlegd: de hoogte van de bebouwing, duurzame bouw, acceptabele bevoorrading via het binnenterrein tussen de Eikenlaan en de Binnenweg en een verkeersveilige situering van de toegang tot de parkeerkelder.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Kernwoorden; laagdrempelig, maatwerk, zorg voor elkaar

De coalitiepartners zorgen voor het doorontwikkelen van het WMO-loket en het voortzetten van de ingezette transformaties. Samen met zorgaanbieders levert de gemeente zorg op maat. We zetten in op een breed algemene-voorzieningenniveau, zoals dat bijvoorbeeld wordt aangeboden door de stichting ‘WIJ Heemstede’. Wanneer omstandigheden daar toe aanleiding geven kan maatwerk worden geleverd. De achterliggende gedachte is zolang mogelijk regie te kunnen voeren op eigen leven en thuis te kunnen blijven wonen.

De gemeente richt zich op zorg dichtbij huis, met aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. We vinden het belangrijk om mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen opdat zij in staat zijn en blijven om zorg te bieden.

Ook omarmt de gemeente de statushouders die in de Heemstede een nieuwe toekomst tegemoet gaan. We dragen zorg voor de huisvesting en goede integratie van statushouders van alle leeftijden zodat zij zich in Heemstede thuis voelen.

Jeugdwet

Kernwoorden: integraal, bescherming, ontplooiing

De coalitiepartners vinden het belangrijk om voor jongeren multidisciplinaire ondersteuning en hulp op maat te bieden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt daarbij een belangrijke rol als toegang tot de jeugdzorg en ondersteuning bij het opvoeden. Ook zetten we in op vroegtijdige signalering van jonge mantelzorgers. Doorontwikkeling en passende positionering van het CJG is dan ook van belang.

Groen en openbare ruimte

Kernwoorden: behoud, diversiteit, recreatie

De historische buitenplaatsen, de parken en het overige groen bepalen voor een belangrijk deel de aantrekkelijkheid van Heemstede en zijn medebepalend voor ons prettige leefklimaat. Dit willen de coalitiepartners zo houden en graag uitbreiden met een groen, openbaar toegankelijk Manpadslaangebied. De coalitiepartners zetten zich in voor het behoud van het groene karakter van dit gebied en waar mogelijk naar verdere ontwikkeling van natuur die publiek toegankelijk moet worden en goed moet aansluiten op de reeds bestaande natuurgebieden Groenendaalse Bos en Vinkenduin. Het huidige proces van onderhandelingen wordt opgeschort zodat we eerst een plan voor het gehele gebied kunnen opstellen. Dit plan bevat meerdere scenario’s waaronder ook een nuloptie en brengt (eventuele) kosten en externe financieringsbronnen daarvoor in kaart. Ook zullen we het proces van besluitvorming en betrokkenheid van, en samen met, belanghebbenden opnieuw en transparant inrichten en volle openheid van zaken geven. Dit uiteraard voor zover openbaarheid van informatie de partijen niet schaadt. Hiervoor stellen de coalitiepartners, uit oogpunt van bestuurlijke betrouwbaarheid en met oog voor de inspanningen die tot nu toe zijn verricht, samen met belanghebbenden een tijdspad op. Op deze wijze komt er na al die jaren zicht op een integrale en gedragen uitkomst voor de toekomst van het Manpadslaangebied.

Onderhoud van wegen en watergangen is belangrijk, niet alleen voor de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving maar ook om te voorkomen dat de gemeente Heemstede door schade aan de infrastructuur in de toekomst met voortijdige vervangingsinvesteringen wordt geconfronteerd.

Omdat de coalitiepartners er veel waarde aan hechten dat kinderen actief zijn en buiten spelen, zetten we ons in om verschillende speelterreinen te vernieuwen en waar mogelijk extra speelterreinen in te richten,  met name in nieuwe woonbuurten.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kernwoorden: conserverend, toekomstgericht, regionaal

Heemstede moet ook voor jonge gezinnen aantrekkelijk blijven. De coalitiepartners zetten zich in voor een divers woningaanbod in de wijken, voor jong en oud. Hierbij richten de coalitiepartners zich vooral op koop- en huurwoningen in het lage- en middensegment om doorstroming op de woningmarkt mogelijk te maken.

Sociale woningbouw is voor de coalitiepartners een belangrijk onderdeel van de voorgenomen ontwikkeling van het woongebied De Slottuinen. Dit project wordt met nieuw elan opgepakt.

Duurzaamheid en reiniging

Kernwoorden: recycling, innovatief, milieuvriendelijk

De coalitiepartners vinden het vormen van kringlopen met daarin hergebruik van stoffen en materialen essentieel. De gemeente faciliteert dit en zorgt, met inzet van haar partners zoals bijvoorbeeld De Meerlanden en Paswerk, voor optimale afvalscheiding en hergebruik waar mogelijk.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid en wijst haar inwoners ook op het belang van het gebruik van duurzame energie. Beleidsmaatregelen worden zoveel mogelijk op duurzaamheid getoetst, zoals bijvoorbeeld bij de inkoop van plantmateriaal door de gemeente. Budgetten voor duurzaamheid worden gekoppeld aan doelstellingen. 

Vooruitlopend op het halen van de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord onderzoeken de coalitiepartners hoe we de gemeente duurzamer kunnen maken via maatregelen waarin innovatie, duurzaamheid en kostenefficiency samenkomen. Te denken valt hierbij aan het ondertekenen van het Bijenconvenant, energieneutrale schoolgebouwen en energieneutrale nieuwbouw.


Financiën

Kernwoorden: sluitend, reëel, taakstellend, gedegen

De OZB wordt niet verhoogd afgezien van de toepassing van de indexatie. Voor riool- en afvalstoffenheffing geldt een 100%-kostendekking.

Middelen voor het Sociaal Domein blijven uitsluitend bestemd voor het Sociaal Domein, waarbij de daarbij behorende budgetten taakstellend zijn.

Verantwoord en transparant financieel beleid betekent dat we anticiperen op toekomstige uitgaven.

Het huishoudboekje van de gemeente moet op een voor onze inwoners begrijpelijke wijze toegankelijk zijn zodat iedereen weet waaraan we de gelden besteden en welke prioriteiten worden gesteld.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Portefeuilleverdeling                             

                                  

Mw. drs. M.J.C. (Marianne) Heeremans

Burgemeester

Dhr. S.M. (Sebastiaan) Nieuwland

 

Wethouder D66

Mw. ir. H.M.A. (Heleen) Hooij

Wethouder VVD

Mw. mr. C.D.M. (Christa) Kuiper-Kuijpers

Wethouder CDA

Locoburgemeester

Algemene bestuurszaken en beleidscoördinatie (MID)

Ruimtelijke ordening (RUI)

Financiën (MID)

Maatschappelijke zorg (SAM)

Automatisering (MID)

Volkshuisvesting (RUI)

Deelnemingen (MID)

Werk en inkomen (SAM)

 

Onderwijs (SAM)

Coördinatie investeringsbudget stedelijke vernieuwing (RUI)

Paswerk (WSW) (SAM)

 

Economische zaken en toerisme Relatieregie (MID)

Economische zaken en toerisme Bestedingsregie (MID)

 

Facilitaire zaken (MID)

Sport (SAM)

Riolering en verkeer (infrastructuur) (RUI)

Volksgezondheid (SAM)

Internationale contacten

Recreatie (SAM)

Groen (RUI)

Jeugd (SAM)

Openbare orde en veiligheid (MID)

Reiniging (RUI)

 

Cultuur (SAM)

Personeelszaken en organisatie (MID)

Duurzaamheid (RUI)

 

 

Publiekszaken en communicatie (MID)

 

 

Bibliotheek (integraal) (SAM)

Regionale samenwerking (MID)

 

 

 

 

Naar programmaonderdelen:

1. Bestuur en dienstverlening

4. Voorzieningen (sport, onderwijs en recreatie)

3. Verkeer, vervoer en waterstaat (infrastructuur)

4. Voorzieningen (cultuur)

2. Veiligheid

8. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

7. Groen en openbare ruimte

5. Werk en inkomen

 

9. Duurzaamheid en reiniging

10. Financiën

6. Maatschappelijke zorg