Een inclusieve gemeente


Na het vaststellen van de agenda begon de raad met drie vragen in het vragenuur, gesteld door Michel Radix van de VVD; vraag was waarom bewoners van de Bronstee mavo dienstwoning rondvertellen dat de gemeente hen gaat helpen met het vinden van nieuwe woonruimte terwijl de raad nog niet eens op de hoogte was van plannen voor afbraak. Dit was heel netjes bedacht door het college, alleen procesvolgordelijk is het voor raadsleden op zijn minst curieus om op deze wijze de inhoud van een stuk te vernemen. De wethouder kon zich niet vinden in de ervaring onprettig verrast te zijn en de wens voor een andere procesvolgorde. 

Vervolgens werd door HBB aan de orde gesteld dat zij het CDA wilden bevragen over een stuk dat door het CDA was gepubliceerd omtrent het door het college genomen voorbereidingsbesluit inzake het ‘kaltstellen’ van de Vomar plannen. De angel in dit verhaal was, aldus de coalitiepartijen, het kiezen van de bewoordingen onrechtmatig en onbetrouwbaar. Dit leidde tot een heftige discussie waar deze discussie in de agenda geplaatst zou moeten worden, daar kwam de raad niet goed uit en vroeg D’66 een schorsing aan met het Presidium. Deze discussie duurde een uur en een kwartier, waarna de raadsvergadering hervat kon worden. Uitkomst is dat CDA is een later stadium een reactie gaat geven. Het intrekken van het voorliggende voorbereidingsbesluit ging vervolgens onder hevige discussie verder, tevens bleek het bedongen boetebeding in de overeenkomst met de Vomar een moeilijk te slikken en slecht gecommuniceerde pil. Het voorbereidingsbesluit is unaniem door de raad ingetrokken.

Verder is er gesproken over de rekenkamer, er is besloten tot (na het reces) een rekenkamer die echter geen meerjarenbudget krijgt en ook geen meerjarencontract met een onderzoeksbureau zal afsluiten. Verder komt er een aparte bezwarencommissie voor personele aangelegenheden, naast de ‘algemene’ commissie bezwaarschriften, de verordening in deze zal worden aangepast. 

Wat betreft de motie Regenbooggemeente van de PvdA: genoemd wordt dat LHBTI’ers inderdaad gelijke rechten hebben, echter dit geldt evenzogoed voor de Nashville ondertekenaars en andere buitengesloten groepen door armoede, levensfase, religie enz. Deze overweging leidde tot 3 tegenstemmers, de rest van de raad dus met ruime meerderheid 16 stemmen voor. 

Tot slot is er een kort inventarisatie rondje gehouden met betrekking tot de ambtelijke samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede. De raad was eensgezind dat men niet een ambtelijke fusie ‘ingerommeld’ wenst te worden, en dat de voordelen heel duidelijk moeten zijn; dit laatste is zeker nog niet boven tafel gekomen. Dit onderwerp zal terugkomen in de Commissie Middelen van februari.