Basisscholen: hoge kwaliteit, duurzaam en uitdagend.

 

Renovatie of nieuwbouw basisscholen: hoge kwaliteit, duurzaam en uitdagend.

In de commissie Samenleving van februari 2019 is gesproken over het concept Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor basisscholen. Alle scholen in Heemstede moeten aan de volgende drie uitgangspunten voldoen 1) toekomstbestendig (denk aan: functiewijziging van het gebouw), 2) duurzaam (lees: energieneutraal) en 3) circulair (o.a. demonteerbare gebouwdelen). Met die uitgangspunten wordt voldaan aan de hoge kwaliteitseisen die gelden voor een schoolgebouw.  De financiering van het IHP is - voorlopig - begroot op krap € 60 miljoen: een uitdaging!

 

Binnen de komende vijf jaar wordt gestreefd naar nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool en renovatie van de Crayenesterschool. Ook de Jacobaschool moet dan zijn aangepakt. Het bestuur van die school kiest voor verplaatsing naar de voormalige Bronstee MAVO om daar een nieuw gebouw neer te zetten. De VVD pleit voor het behoud van dat 20-er jaren pand en wil dat een architect vaststelt welke mogelijkheden de Bronstee MAVO biedt. De VVD refereert aan Plein 1 dat onder architectuur succesvol is verbouwd. De meeste fracties willen het 20-er jaren pand behouden.

 

Het IHP geeft aan dat binnen 15-20 jaar alle tien scholen zijn gerenoveerd dan wel opnieuw gebouwd. De VVD wil een versnelling: maximaal 12 jaar. En de VVD heeft het college gevraagd een (financiële) onderbouwing op te stellen voor een planning van maximaal acht jaar. 

 

Blaashal

In dezelfde commissie werd ingestemd met het plan van aanpak voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor een tijdelijke blaashal op het Sportpark Groenendaal t.b.v. zaalhockey door Alliance. De VVD stemt in met het onderzoek echter pleit voor het inventariseren van de knelpunten bij alle Heemsteedse sportverenigingen inclusief prioritering in de nota Sport en Bewegen. Pas bij de bespreking van die nota - medio 2019 – beslist de VVD over een totaal financieel plaatje voor alle sportverenigingen. Dus: breed blijven kijken en niet ingaan op individuele verzoeken zoals financiering van een blaashal.