Raad 28 februari


Reactie CDA: onrechtmatig voorbereidingsbesluit

Tijdens de raad van januari 2019 opende de coalitie van HBB, Groen links en PvdA het vuur op het CDA vanwege hun brief in De Heemsteder over het voorbereidingsbesluit (die de bouwvergunning voor de Vomar onmogelijk maakte) dat onrechtmatig is. Het CDA heeft een schriftelijke reactie gestuurd naar de raad waarin hun insteek voor de onrechtmatigheid wordt onderbouwd en dat geldt ook voor de uitspraken van advocatenkantoor Pels Rijcken. Tijdens de raad op 28 februari reageerde HBB richting CDA dat er geen sprake is van een onrechtmatig besluit. Het CDA koos ervoor het meningsverschil te laten voor wat het was. 

 

Vervangen damwand jachthaven Van Merlen

De discussie in de raad ging niet langer over verhogen van de investering van € 300.000 naar € 790.000 maar juist over het doorberekenen van een deel van de kosten in de erfpacht, die in 2020 afloopt. De VVD vindt het zuiver dat partijen met elkaar spreken over het “naar redelijkheid en billijkheid doorberekenen van de investeringskosten” in de nieuw op te stellen canon. Een amendement hierover werd unaniem aangenomen. 

 

Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio IJmond’

Ondanks discussie over het aanpassen van beleid ‘hergebruik van de grond’ twee weken eerder in de commissie Middelen, groeide de onduidelijkheden tijdens de raadsvergadering. Vooral de tabel met daarin drie scenario’s - om het hergebruik van asbesthoudende grond verder de verkleinen - was onduidelijk. Het college besloot de nota terug te nemen, de drie scenario’s eenduidig uit te werken en tevens de uitvoering van de motie – Geen asbest in de grond (november 2017) – toe te voegen aan de nota.