Advies over de rekenkamer

Wijziging Verordening 

In juli 2018 zijn wijzigingen in de wetgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden. Er is nu sprake van één geïntegreerde Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ook is de regelgeving rondom de rechtspositie van raads- en commissieleden, per januari 2019, aangepast. Beide besluiten worden door VVD als hamerstuk doorgestuurd naar de raad.  

 

Fractievertegenwoordigers

We bespreken de uitgangspunten voor de rol van fractievertegenwoordigers in Heemstede. Een fractievertegenwoordiger kan een raadslid vervangen en deelnemen aan commissies en werkgroepen. VVD is geen voorstander van fractievertegenwoordigers, zij zijn immers niet gekozen als volksvertegenwoordiger. We behouden liever de huidige situatie waarbij de fractie assistent de fractie kan ondersteunen maar geen directe invloed heeft in de commissie. 

 

Rekenkamer Heemstede 

De griffie heeft uitgangspunten voorbereid voor de nieuwe verordening rekenkamer. De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk bestuur onderzoekt. VVD heeft altijd de voorkeur gegeven aan een rekenkamer met alleen externe leden en geen raadsleden.Wel zijn we voor het instellen van een tijdelijk commissie tijdens het wervingsproces waarbij een aantal raadsleden kandidaten aanbeveelt aan de raad voor het lidmaatschap in de rekenkamer. De toevoeging van een burgerlid, met kennis en expertise van het onderzochte onderwerp, ervaren wij als zeer positief.